نخست وزیر می گوید ، تأخیر در واکسن COVID-19 می تواند در ایرلند به کندی گسترش یابد