نخست وزیر می گوید ، پرتغال در “ماراتن سخت” است ، زیرا مرگ ناشی از COVID-19 به یک رکورد جدید روزانه رسید