نخست وزیر هلند شورش های COVID-19 را به عنوان “خشونت جنایی” محکوم کرد