نخست وزیر هلند شورش ها علیه COVID-19 را محکوم کرد و آن را “اراده جنایی” دانست