نرماندی روز مردم را با جمعیت کم اما قلبی بزرگ جشن می گیرد