نظر: آیا آمریکا می تواند رهبری جهانی را بدست آورد؟