نظر: آیا روش عادلانه تری برای کمک به کربن شدن بازارهای نوظهور وجود دارد؟