نظر: آیا زمان معنی شما را از دست داده است؟ پیوستن به باشگاه