نظر: آیا نفوذ شرکت ها در آمریکا بیش از حد بوده است؟