نظر: از آنجا که دموکراتها کاملاً در ایالات متحده مسئولیت دارند ، می توان انتظار دستاوردهای اقتصادی را داشت