نظر: افزایش بهره وری سوخت همراه با ارتقا وسایل نقلیه الکتریکی برای حمل و نقل سبزتر