نظر: به همین دلیل بایدن باید جنگ تجاری ترامپ با چین را خاتمه دهد