نظر: بیش از حد بسیاری از اتاق های اجتماعات شرکتی از نظر آب و هوا قابل استفاده نیستند