نظر: تصمیم سیمون بیلس برای خروج از توکیو 2020 مورد استقبال قرار می گیرد