نظر: جف بزوس از طریق آمازون جهان را تغییر داد. پیگیری آن عملی دشوار خواهد بود