نظر: حضور در کنار پدرم تا پایان دردناک بود ، اما این ضرر را کمتر آزار داد