نظر: دقت را فراموش کنید. آلمان نیاز به تهیه برنامه هایی برای هزینه های بیشتر دارد