نظر: دولت بایدن باید نشان دهد که در مورد جنوب شرقی آسیا جدی است