نظر: رای دادگاه درباره انتشار کربن شل هشداری برای شرکت های سراسر جهان است