نظر: روابط جدید ایالات متحده و چین باید رقابت و همکاری را ترکیب کند