نظر: علاوه بر صحبت در مورد مسئولیت ، اقدامات جهانی جمعی برای آب و هوا نیز باید در مرکز توجه باشد