نظر: ما باید در مورد اینکه چگونه ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک فاجعه کامل نبود صحبت کنیم