نظر: ما منتظر گزارش علمی بزرگی در مورد آب و هوا هستیم