نظر: نشست G7 ثابت کرد که جهان از زمان ترامپ تغییر کرده است