نظر: واکسن ها به عنوان یک استراتژی خروج از بیماری همه گیر فروخته شده اند