نظر: واکسیناسیون ، نه فقط واکسن ، به پایان شیوع COVID-19 کمک می کند