نظر: وعده دادن قسمت ساده ای بود ، اما رسیدن به صفر صفر میزان انتشار بسیار طولانی است