نظر: پیامدهای “COVID طولانی” به معنای برنامه های واکسیناسیون سریعتر است که هم اکنون مورد نیاز است