نظر: چرا جو بایدن برای منتقدانش چنین هدف گریزی است