نظر: چرا جو کبوتر بسیاری از پرهای استرالیایی را بهم ریخت