نظر: چرا کمک به ملت های فقیرتر جهان به نفع ثروتمندان است