نظر: چه چیزی در پشت بسیاری از محاصره های COVID-19 در انگلیس وجود دارد؟