نظر: کشف جو بایدن میلیون ها نفر را که لکنت زبان دارند ، امیدوار می کند