نظر: COVID-19 ما را مجبور می کند تا در مورد استادیوم ها و اماکن ورزشی تجدید نظر کنیم