نماینده اوكاسیو كورتس ، نماینده آمریكا می گوید او از خشونت جنسی جان سالم بدر برده است