نهنگ مرده ، یکی از بزرگترین نهنگهای ماده در Med ، در نزدیکی ایتالیا پیدا شد