نه مورد فعال COVID-19 در قرنطینه در اوپن استرالیا – مقامات