نواواکس می گوید واکسن COVID-19 در مطالعه در انگلیس 89.3٪ موثر است ، در آفریقای جنوبی کمتر است