نوزده جسد سوخته در نزدیکی مرز بین مکزیک و ایالات متحده پیدا شد