نوع جدید COVID-19 در درمان پلاسما ضرب می زند ، ممکن است اثر واکسن را کاهش دهد