نیروهای مسلح دستیار رئیس جمهور اوکراین را در “سوء قصد” هدف قرار دادند