نیوزلند محدودیت COVID-19 را در اوکلند کمی کاهش می دهد