نیوزیلند از گردشگران بین المللی می خواهد نتایج منفی COVID-19 را نشان دهند