نیوزیلند اولین مورد COVID-19 در جامعه را در بیش از 2 ماه تأیید می کند