نیوزیلند ماه هاست که در حال بررسی اولین مورد “احتمالی” COVID-19 در جامعه است