نیوزیلند ممکن است واکسن COVID-19 را هفته آینده تصویب کند ، واکسیناسیون عمومی را در اواسط سال آغاز کند