نیوزیلند واکسن Pfizer COVID-19 را تأیید می کند ، نسبت به ملی گرایی هشدار می دهد