نیویورک تا 50٪ مرگ و میر ناشی از COVID-19 را در خانه سالمندان گزارش می دهد: گزارش دادستان کل