هائیتی که مجبور به ترور ریاست جمهوری شد ، به نخست وزیر جدید سوگند یاد می کند