هریس در اولین گفتگو با یک رهبر خارجی با ترودو صحبت کرد